کاش بعضی ها بدونن “مخاطب خاص” شدنشون

نتیجه
احساسات “خاص” طرف مقابلشونه

نه ویژگی های فردیشون...