لعنت به بعضی آهنگــــا ..

بــه بعضی خیابونــــا ..


بــه بعضی حرفـــــا ..

لعنتیا آدمو میبرن به روزایـــی کــــه ..

واســـه از بیــن بُـــردنـش تـو ذهـنـت ..

ویــــرون شــــــدی ..